Tải game
Xuất xứ linh thạch
Giác Mộc Giao đứng đầu 28 chòm sao,một trong bảy tinh túc bảo vệ Thanh Long và rất thiện chiến
Hiệu quả bộ đồ
Giác Mộc Giao bộ 4:
Công +35%.
Rớt tại
- Tham lang tinh vực
- Tế thiên 1
Giác Mộc Giao
Xuất xứ linh thạch
Kháng Kim Long hệ rồng, tên Cang, có sừng to bảo vệ, một trong 28 chòm sao
Hiệu quả bộ đồ
Kháng Kim long bộ 4:
Nếu là người tấn công đầu tiên trong mỗi lượt chiến đấu, sát thương kỹ năng đầu x2
Rớt tại
- Tham lang tinh vực
- Kinh Biến 3 Nữ
Kháng Kim Long
Xuất xứ linh thạch
Xuất xứ linh thạch :Vĩ Hỏa Hổ hệ Hỏa, mình hổ đuôi rồng nên còn gọi là "Cửu Giang" là vị trí dễ bị tấn công nhất khi chiến đấu
Hiệu quả bộ đồ
Vĩ Hỏa Hổ bộ 2 : Tỷ lệ bạo +12%
Rớt tại
- Tham Lang Tinh Vực
- Tế Thiên 3 Thái
Vĩ Hỏa Hổ
Xuất xứ linh thạch
Cơ Thuỷ Báo hệ nước, giống báo. Chòm sao cuối của phía đông, đuôi rồng có thể tạo ra lốc xoáy
Hiệu quả bộ đồ
Cơ Thủy Báo bộ 4:
Tốc độ 25 %
Rớt tại
- Tham lang tinh vực
- Thận Cảnh 1 Thái
Cơ Thủy Báo
Xuất xứ linh thạch
Tỉnh Mộc Hãn trong 28 chòm sao, một trong 7 chòm sao phía nam, ở vị trí chòm sao Song Tử.
Hiệu quả bộ đồ
Tỉnh Mộc Hãn bộ 2:
Kháng +20%
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
- Hà Lạc 2 U
Tỉnh Mộc Hãn
Xuất xứ linh thạch
Quỷ Kim Dương là tinh túc thứ 2 của phía nam, con người sợ hãi thứ không tồn tại gọi là "Quỷ" , nên có tên là Quỷ Túc
Hiệu quả bộ đồ
Quỷ Kim Dương bộ 2:
Chính xác +20%
Rớt tại
"- Tham lang tinh vực
- Thận Cảnh 2 Thái"
Quỷ Kim Dương
Xuất xứ linh thạch
Liễu Thổ Chương ở gần miệng của Chu Tước, hình dạng như chiếc lá, do miệng dùng để ăn, nên Liễu Túc đại diện cho may mắn
Hiệu quả bộ đồ
Liễu Thổ Chương bộ 4:
Toàn đội miễn dịch Quần Công đầu của phe địch
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
- Kinh Biến 4 Nữ
Liễu Thổ Chương
Xuất xứ linh thạch
Dực Hỏa Xà hệ lửa, giống rắn, trong 28 chòm sao, chòm sao thứ 6 ở phía Nam. Ở vị trí cánh của Chu Tước, còn gọi là "Dực"
Hiệu quả bộ đồ
Dực Hỏa Xà bộ 4:
Khi gây S.thương thường có 8% x.suất choáng mục tiêu 1 lượt
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
Dực Hỏa Xà
Xuất xứ linh thạch
Khuê Mộc Lang hệ mộc, giống sói. Trong 28 chòm sao. Chòm sao đầu của phía Tây, đại diện cho mây mắn
Hiệu quả bộ đồ
Khuê Mộc Lang bộ 4 :
Sát thương bạo +40%
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
- Hà Lạc 3 U
Khuê Mộc Lang
Xuất xứ linh thạch
Vĩ Thổ Trĩ hệ thổ, giống chim trĩ. Chòm sao thứ 2 của phía Tây, Vị Túc như kho chứa lương thực, giống bạo tử của người, đại diện cho may mắn
Hiệu quả bộ đồ
Vĩ thổ Trĩ bộ 2:
Đầu lượt, bản thân nhận kháng 1 lượt
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
Vĩ Thổ Trĩ
Xuất xứ linh thạch
Đẩu Mộc Giải chòm sao đầu của phía Bắc, do nhóm sao ghép lại giống chữa đấu, là chòm sao đại diện cho thiên tử
Hiệu quả bộ đồ
Đẩu Mộc Giải bộ 4:
Khi bị tấn công, có 30% x.suất phản kích địch
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
- Kinh Biến 2 Nữ
Đẩu Mộc Giải
Xuất xứ linh thạch
Kim Ngưu do nhóm sao ghép lại giống sừng trâu nên nó có tên Ngưu, nổi tiếng trong tác phẩm Ngưu Lang và Chức Nữ, đại diện cho xui xẻo
Hiệu quả bộ đồ
Kim Ngưu bộ 2 :
Thủ 15%
Rớt tại
- Tham lang tinh vực
- Thái Tuế 4 Hà
Kim Ngưu
Xuất xứ linh thạch
Nữ Thổ Bức, do nhóm sao ghép lại giống rây cũng giống chữ "Nữ", người xưa thường rây lọc gạo, nên địa diện cho may mắn
Hiệu quả bộ đồ
Nữ Thổ Bức bộ 2:
Chuyển 12 s.thương gây ra thành HP bản thân
Rớt tại
- Phá quân tinh vực
- Kinh Biến 1 U
Nữ Thổ Bức
Xuất xứ linh thạch
Thất Hỏa Trư do nhóm sao ghép lại giống nhà nên gọi là "Thất", nhà dùng để ở, nên đại diện cho may mắn
Hiệu quả bộ đồ
Thất Hỏa Trư bộ 2:
HP +15%
Rớt tại
- Tham lang tinh vực
- Tế thiên 2 Thận
Thất Hỏa Trư
Xuất xứ linh thạch
Bích Thủy Du hệ nước, giống Du. Một trong 28 chòm sao, chòm sao thứ 7 ở phía Bắc, như tường bên ngoài Thất Tục,nên gọi là Bích
Hiệu quả bộ đồ
Bích Thủy Du bộ 2:
Đầu lượt tạo cho toàn đội 2 lượt Hộ Thuẫn, Hộ Thuẫn bằng 15% HP tối đa của Yêu Linh kích hoạt hiệu quả này, có thể cộng dồn
Rớt tại
Linh thạch này chưa cập nhật
Bích Thủy Du